УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ - БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ
РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Интернет презентација: https://www.facebook.com/pages/De%C4%8Diji-Va%C5%A1ar-Ruma/442147919292408
Мобили 06096016359 060)6016358

ПИБ:107601319 Матични број:28084595
Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa

На основу члана 16 статута Удружења родитеља и дце БРОДИЋ ПАРКИЋ из Руме,због активности током целе године прибавља средства од чланарине и добровољних прилога,донација и поклона,финасијских субвенција,сакупљањем секундарних сировина реализованих од акција чишћења животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица,јединог ДЕЧИЈЕГ ВАШАРА у Србији,који је почео да се организује у Априлу 2015.
Позивамо све заинтересоване да као спонзори узму учешће при чему ће Вам бити уручена СПОНЗОРСКА ДИПЛОМА и током манифестација за тај месец бићете рекламирани.Најмањи износ СПОНЗОРА за месец износи 1500 дин за сва физичка лица и привредна друштва,cпонзори могу са својим производима у предложеној вредности учествовати на штанду организатора или имати свој штанд .Спонзор може доставити рекламне и пропагадне материјале које ће организатор делити на манифестацијама које спроводи
Удружење нуди и друге видове помоћи кроз ДОНАЦИЈЕ.За овај вид финансирања,који неможе бити мањи од 5000 дин РСД за физичка лица и привредна друштва а донатор добија донаторску картицу и диплому која важи годину дана.Уколико донатор жели да буде анониман,удружење ће поштовати ту жељу и неће га јавно спомињати.Као донатору удружење обезбеђује простор за презентацију током престојеће календарске године као и рекламу донатора на свим приредбама које организује.Донатор може доставити рекламне и пропагадне материјале које ће организатор делити на манифестацијама које спроводи.Удружење за све новчана средства даје на увид Банковни извод и признаницу.
Надамо се да ћете својом добром вољом показати хуманост на делу и помоћи да Удружење родитеља и деце оствари планирани програм за децу и родитеље у овој 2015 години.
Можете своје учешће остварити преко својих продавница у нашем граду, а можете такође да урадите са вашим рекламним сунцобранима , тендама и другим видовима помоћи око организације манифастација.Такође заинтересовани смо за и остале видове сарадње сарадњу пошто планирамо продају сокова , сладоледа освежења за децу и родитеље , сухомеснатих и осталих производа.
Молимо Вас да погледате Насу презентацију на адреси : https://www.facebook.com/brodicparkic
Такође за више инфомације Контактирајте нас на Мобилни 060) 6016359 .
Срдачан поздрав !

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА:
КЕРЕШИЋ ЈОВАН
Мобил:060)6016360

Донатори-Спонзори

Уколико сте задовољни са нашим досадашњим програмом молимо ВАС
лајкујте овај спот.
Захваљујемо се свима на помоћи око организације програма,а посебно свој дечици што су нас у великом броју посећивала...
Надамо се да ћете бити задовољни са изненађењем који смо вам спремили преко летњег распуста...
Желимо свој деци да у игри,радости и весељу проведу свој распуст...
Ваш капетан БРОДИЋ ПАРКИЋА
Јован Керешић

Ugovor o sponzorstvu-donatorstvu

 

 

 

SPONZOR-DONATOR: _______________________________________ (naziv i sedište pravnog lica)

koga zastupa direktor____________________________________________________ (ime i prezime)

PRIMALAC SPONZORSTVA-DONATORSTVA:Udruženje roditelja i dece

BRODIĆ PARKIĆ iz Rume,Glavna 232,Veliki Park,2240Ruma
Ukoliko sponsor-donator se odluči da prihvati molimo Vas da nam sva četri primerka hitno pošaljete na Kontakt adresu:Predsednik Udruženja:Kerešić Jovan,Zmaj Jovina 30,22400 Ruma.Takođe molimo Vas da iyaberete za koji vid se opredeljujete SPONZOR ili DONATOR(nepotrebno precrtati)

Ugovor o sponzorstvu-donatorstvu br:

Ugovorne strane su se dana 22.05.2015 godine saglasile o sledećem:

\

Član 1.

Primalac sponzorstva-donatorstvu bavi se:PIB:107601319, MB.28084595,delatnost udručenja:9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja,

Novi projekat u vezi čije se realizacije primalac sponzorstva-donatorstva obratio za pomoć sponzoru-donaciji, predstavlja.Organizacija jedinog dečijeg vašara na otvorenom prostoru u Srbiji u sklopu čega se održavaju razne kulturni,sportski program za decu I roditelje kao što su gostovanja poznatih srpskih pesnika I književnika,pozorišne predstave za decu,slikarske radionice uz učešće poznatih slikara I karikaturista,muzičke priredbe,upoznavanje sa sportskim klubovima pod motivom SPORTOM PROTIV DROGE pri čemu se deca od malih nogu usmeruju na bavljenje sportom radi zdravijeg života,posle letnjeg raspusta I tokom zimskog perioda udruženje će raditi u radionicama za decu sa različitim temama.Član 2.

Predmet ovog ugovora su prava i obaveze ugovornih strana vezane za realizaciju navedenog projekta, odnosno omogućavanje Na osnovu člana 16 statuta Udruženja roditelja i dce BRODIĆ PARKIĆ iz Rume,zbog aktivnosti tokom cele godine pribavlja sredstva od članarine i dobrovoljnih priloga,donacija i poklona,finasijskih subvencija,sakupljanjem sekundarnih sirovina realizovanih od akcija čišćenja životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica,jedinog DEČIJEG VAŠARA u Srbiji,koji je počeo da se organizuje u Aprilu 2015.

Pozivamo sve zainteresovane da kao sponzori uzmu učešće pri čemu će Vam biti uručena SPONZORSKA DIPLOMA i tokom manifestacija za taj mesec bićete reklamirani.Najmanji iznos SPONZORA za mesec iznosi 1500 din za sva fizička lica i privredna društva,cponzori mogu sa svojim proizvodima u predloženoj vrednosti učestvovati na štandu organizatora ili imati svoj štand .Sponzor može dostaviti reklamne i propagadne materijale koje će organizator deliti na manifestacijama koje sprovodi

Udruženje nudi i druge vidove pomoći kroz DONACIJE.Za ovaj vid finansiranja,koji nemože biti manji od 5000 din RSD za fizička lica i privredna društva a donator dobija donatorsku karticu i diplomu koja važi godinu dana.Ukoliko donator želi da bude anoniman,udruženje će poštovati tu želju i neće ga javno spominjati.Kao donatoru udruženje obezbeđuje prostor za prezentaciju tokom prestojeće kalendarske godine kao i reklamu donatora na svim priredbama koje organizuje.Donator može dostaviti reklamne i propagadne materijale koje će organizator deliti na manifestacijama koje sprovodi.Udruženje za sve novčana sredstva daje na uvid Bankovni izvod i priznanicu.

Nadamo se da ćete svojom dobrom voljom pokazati humanost na delu i pomoći da Udruženje roditelja i dece ostvari planirani program za decu i roditelje u ovoj 2015 godini.

Možete svoje učešće ostvariti preko svojih prodavnica u našem gradu, a možete takođe da uradite sa vašim reklamnim suncobranima , tendama i drugim vidovima pomoći oko organizacije manifastacija.Takođe zainteresovani smo za i ostale vidove saradnje saradnju pošto planiramo prodaju sokova , sladoleda osveženja za decu i roditelje , suhomesnatih i ostalih proizvoda.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim ugovorom sponsor-donator obavezuje na sponzorsko-donatorsko učešće u iznosu od: (za sponzore) 1500 dinara,(za donator) 5000 dinara(nepotrebno precrtati), koji će biti uplaćen na račun primaoca sponzorstva broj :
160-373845-55, koji se vodi kod Banka Intesa

 

 

Plaćanje će se izvršiti po profakturi.koji je deo ovog ugovora.

Primalac sponzorstva je u obavezi da naknadno dostavi fakturu.Član 4.

Primalac sponzorstva-donatorstva će uplaćeni iznos iskoristiti za troškove koji nastaju u vezi realizacije projekata a posebno:organizaciju dečijeg vašara,sportskih igara,kulturnog programa,troškovi transporta opreme za sajam,osveženje za učesnike sajma,izrada plakata,fotokopiranje,izrada propusnica za učesnike,nagrade za učesnike,rad žirija,honorari za goste,izrada panoa,marketing i prodaja ,izrada drugih materijala potrebnih radi boljeg funkcionisanja i organizacije priredbi.

Primalac sponzorstva-donacvije će izraziti zahvalnost sponzoru i istaći njegov doprinos realizaciji navedenog projekta, kroz vidno isticanje naziva i logotipa sponzora u krugu objekta gde se dečiji vašar održava kao I ostale manifestacije,davanje sponzorske-donatorske diploma I dr.

Primalac sponzorstva-donacije se u dogovoru sa sponzorom-donatorom obavezuje da će dponzoru-donatoru obezbediti adekvatan izlagački proctor ili će ga organizator predstavljati na svom štandu,takođe će omogućiti deljenje propagadnog letka.Primalac sponzorstva-donatorstva će takođe, isticati doprinos sponzora na svim prezentacijama, odnosno u svakoj drugoj pogodnoj prilici.Član 5.

U slučaju da ne dođe do realizacije opisanog prjekta, primalac sponzorstva-donacije će dobijena sredstva vratiti sponzoru-donatoru.Član 6.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica obe ugovorne strane.Član 7.

U slučaju spora po ovom ugovoru, a koji se ne može rešiti dogovorom ugovornih strana, nadležan je sud u Rumi.Član 8.

Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih po 2 (dva) primerka zadržavaju obe ugovorne strane.

 

 

 

SPONZOR-DONATOR, PRIMALAC SPONZORSTVA-DONACIJE

 

 

___________________
 Predsednik Udruženja:

Kerešić Jovan